1. Sri Radha Raman (Vrindavan)
  2. Sri Radha Shayam Sunder (Vrindavan)
  3. Sri Radha Damodar (Vrindavan)
  4. Sri Madan Mohan (Karoli)
  5. Sri Govind Dev Ji (Jaipur)
  6. Sri Radha Gopinath (Jaipur)
  7. Sri Radha Vinodi Lal (Jaipur)